Συνεργασία στην επιμόρφωση καθηγητών της Γερμανικής με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης

Με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης υπήρξαν ποικίλες συνεργασίες όσον αφορά την επιμόρφωση καθηγητών, καθώς και τη διοργάνωση Ημερίδων για καθηγητές/τριες της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, από τις οποίες αναφέρονται κάποιες ενδεικτικά παρακάτω. Επίσης έχουν γίνει σε συνεργασία ποικίλες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ετήσιο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Διοργάνωση και διεξαγωγή σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Goethe Θεσσαλονίκης και Αθηνών του ετήσιου προγράμματος εξ αποστάσεως και επιτόπιας επιμόρφωσης καθηγητών της Γερμανικής Γλώσσας με θέμα «Διδακτική και Μεθοδολογία της Γερμανικής ως ξένης Γλώσσας» (1999/2000) που μετονομάστηκε σε «Το μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας στη θεωρία και στην πράξη» (2000 έως 2012) με αρχικά 7, αργότερα 6 ολοήμερα επιτόπια επιμορφωτικά σεμινάρια με Workshop ετησίως (επιστημονικώς υπεύθυνη: Ε. Καραγιαννίδου, επιστημονικές συνεργάτιδες: Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου).

Διαλέξεις – Workshops – Ημερίδες

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των μελών του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης έχουν συνδιοργανωθεί ή/και διεξαχθεί τα εξής επιμορφωτικά σεμινάρια και Ημερίδες:

 1. Ανακοίνωση με θέμα „Fernstudienkurs Deutsch als Fremdsprache“ μετά από πρόσκληση του Goethe-Institut μαζί με τους Johannes Dahl και Juliane Stegner στο Συνέδριο των καθηγητών της Γερμανικής (Deutschlehrerkongress) στην Αθήνα (14. - 16.04.2000) (Ε. Καραγιαννίδου).
 2. Συμμετοχή, μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης, με θέμα εισήγησης: «Σκόρπιες μνήμες» στην «100η επέτειο γενεθλίων του κόμη Kurt von Posadowsky-Wehner (1903-1996)», εκδήλωση μνήμης για τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (09.10.2003:) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 3. Συμμετοχή με θέμα „Kindgerechtes Sprachenlernen: Eine Übungstypologie mit Beispielen“ στο ολοήμερο σεμινάριο „Deutsch in der Primarstufe“ που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (01.11.2003) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 4. Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου με Workshop με θέμα «Η Μετάφραση στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας» στο ολοήμερο σεμινάριο „Übersetzen im Unterricht DaF“ που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και τον κ. Kautz (ειδικό σε θέματα Διδακτικής της Μετάφρασης και της Διερμηνείας) (29.11.2003) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου).
 5.  Συμμετοχή με θέμα „Spiele und Lieder im Primarunterricht“, στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο „Deutsch in der Primarstufe – die Praxis“ (27.11.2004) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 6. Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα „Deutsch in der Primarstufe“ που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (12.11.2005) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου)
 7. Συμμετοχή στο διήμερο Συμπόσιο με θέμα «Γερμανική ως ξένη γλώσσα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημερινή κατάσταση και προοπτικές» που διοργάνωσε το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης και με πρωτοβουλία της καθηγήτριας Α. Κοιλιάρη (18. - 20.11.2005) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Ε. Καραγιαννίδου, Χ.-Ο. Παπαδοπούλου, Α. Σαπιρίδου, Ρ. Σιδηροπούλου).
 8. Συμμετοχή με ανακοίνωση στο συνέδριο Deutschlehrerkongress „Deutsch – Fit für Europa“, στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης με θέμα „Deutsch nach Englisch in der griechischen Grundschule. Fünf didaktische Prinzipien“ (07. - 09.04.2006) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου).
 9. Διάλεξη, μετά από πρόσκληση, με θέμα „Gruppenarbeit und Binnendifferenzierung im Deutschunterricht“ στην ημερίδα με θέμα „Zweitsprachigkeit und frühes Fremdsprachenlernen“ στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (18.03.2006) (Ε. Καραγιαννίδου).
 10. Συμμετοχή με θέμα „Einführung in die Projektarbeit“, στο πλαίσιο Ημερίδας με τίτλο „DaF-Projekte in der Primar- und Sekundarstufe“ στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (11.11.2006) (Χ.-Ο. Παπαδοπούλου & Ρ. Σιδηροπούλου).
 11. Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα „Perspektiven zur Neustrukturierung der Studiengänge Deutsch als Fremdsprache in Südeuropa“ στην ομάδα εργασίας με θέμα την Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση των καθηγητών της Γερμανικής. Το Συμπόσιο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Goethe-Institut και το Πανεπιστήμιο Istanbul: Pädagogische Fakultät – Abteilung für Deutschlehrerausbildung (03. - 05.04.2008) (Αικ. Βρέττα-Πανίδου, Ε. Καραγιαννίδου).
 12. Διεξαγωγή Workshop με θέμα „Begegnung mit Kunst: Interkulturelles Lernen im DaF-Unterricht mit Kunstbildern“ στο Deutschlehrerkongress „Gute Fahrt mit Deutsch durch Europa – Deutsch im Konzert der europäischen Mehrsprachigkeit“ στο Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (16.04.2010) (Ρ. Σιδηροπούλου).
 13. Συμμετοχή, μετά από πρόσκληση, και παρουσίαση του Προγράμματος Εκπαίδευσης Καθηγητών της Γερμανικής στην Ελλάδα στη Συνάντηση με Workshop της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών εν όψει του σχεδιασμού του νέου προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθηγητών της Γερμανικής „Deutsch lehren lernen (DLL)“ (27. - 30.11.2011) (Ε. Καραγιαννίδου).
 14. Διάλεξη με «θέμα Web 2.0 και άλλα εργαλεία στο μάθημα της ξένης γλώσσας» στο σεμινάριο του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης „Aktuelle Tendenzen in der Landeskunde, Methodik und Didaktik und den neuen Medien im Fach Deutsch als Fremdsprache” (10.12.2011) (Δ. Τσοκακτσίδου).
 15. Διεξαγωγή Workshop (6 ώρες) με θέμα „Kunstbilder im Fremdsprachenunterricht. Anwendungsmöglichkeiten für die Stufen A1/A2“ στο σεμινάριο του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης και Αθηνών για την εκπαίδευση καθηγητών της Γερμανικής, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν ως πολλαπλασιαστές (Multiplikatoren) στην επιμόρφωση άλλων καθηγητών της Γερμανικής (Απρίλιος 2013) (Ρ. Σιδηροπούλου).
 16. Διεξαγωγή Workshop με θέμα „Geschichte als Landeskunde am Beispiel Österreich: ‚Manner mag man eben‘“ στην Ημερίδα για εκπαιδευτικούς Γερμανικής Γλώσσας Deutschlehrende-Tag: „Mit Phantasie Deutsch lehren und lernen“, με κεντρικό ομιλητή τον Prof. Dr. Hermann Funk, που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, οι Σχολικές Σύμβουλοι Γερμανικής Γλώσσας της Βόρειας Ελλάδας και το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε (09.00 - 17.00) στον ανακαινισμένο χώρο του Ινστιτούτου (Βασ. Όλγας 66, Θεσσαλονίκη) (31.10.2015) (Ρ. Σιδηροπούλου).
 17. Η 3η ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα «Δρώντας στην ξένη γλώσσα»/„Handeln in der Fremdsprache“ και προσκεκλημένους ομιλητές τον επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος, Prof. Dr. Dr. h.c. Konrad Ehlich (Berlin), και την Prof. Dr. Antonie Hornung (Modena/Italia) διοργανώθηκε το 2015 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την ίδρυσή του, καθώς και των 35 χρόνων συνεργασίας στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών (ΚΕΔΕΑ, 06.06.2015) (βλ. http://daf-praktikum.del.auth.gr/index.php/ekdhloseis/3h-hmerida-didaktikis-2015).