Προϋποθέσεις και Διαδικασία συμμετοχής

Φοιτητές

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (βλέπε Ιστοσελίδα Τμήματος: Οδηγό Μικροδιδασκαλιών και Πρακτικής Άσκησης) και έχει την προβλεπόμενη έγκριση της Γραμματείας του Τμήματος για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, συμπληρώνει:

Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση για το Πρόγραμμα Π.Α. (βλέπε έγγραφο Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση) και την καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 

Φορέας

Από τον εκπαιδευτικό φορέα συμπληρώνεται το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην Π.Α. (βλέπε Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην Ελληνική, στη Γερμανική). Στο έντυπο αυτό εκδηλώνουν οι φορείς το ενδιαφέρον υποστήριξης της Π.Α. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται οι θέσεις Π.Α. για τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες στα σχολεία της περιφέρειας Θεσσαλονίκης και σε ιδιωτικά ιδρύματα.
 
Μετά το τέλος της Πρακτικής Άσκησης
  1. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια συμπληρώνει το Έντυπο Αξιολόγησης Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ από φοιτητή και το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης. Με αυτά αξιολογεί ο φοιτητής/η φοιτήτρια την πορεία και την εφαρμογή του συνολικού Προγράμματος Π.Α., τις εμπειρίες του / της από την παρατήρηση μαθημάτων και τη διδασκαλία σε πραγματικές τάξεις, αναφέρει τυχόν παρατηρήσεις του / της και προτάσεις βελτίωσης και τα καταθέτει στο γραφείο Π.Α.
  2. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια καταθέτει στο γραφείο Π.Α. τη Βεβαίωση Σχολικής Πρακτικής Άσκησης, όπου αναγράφεται το σύνολο διδακτικών ωρών παρατήρησης  και το σύνολο ωρών διδασκαλίας. Η Βεβαίωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από το διευθυντή/τη διευθύντρια του σχολείου και τον καθηγητή/την καθηγήτρια της τάξης, όπου ασκήθηκε ο φοιτητής/η φοιτήτρια.
  3. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια καταθέτει στο γραφείο Π.Α. γραπτή εργασία, όπου εκθέτει με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο (ανάλυση μαθήματος) τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς του σχετικά με την ΠΑ (βλέπε έγγραφο Οδηγίες για τη συγγραφή της εργασίας)