Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμπληρώνει τη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του με ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.), που στοχεύει στη σύνδεση θεωρίας και πράξης μέσω της εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας.

Αφετηρία για το σχεδιασμό της Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των Μικροδιδασκαλιών) αποτελεί η διεθνώς διαπιστωμένη ανάγκη των μελλοντικών εκπαιδευτικών για ένα στάδιο πειραματισμού με τη διδασκαλία στο πλαίσιο των σπουδών τους.

Η Πρακτική Άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ξεκινά στο 7ο εξάμηνο στο εργαστηριακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου με τις υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Μικροδιδασκαλίες (ΜΔ) και ολοκληρώνεται στο 8ο εξάμηνο με την παρατήρηση μαθημάτων και τη διδασκαλία σε σχολεία, όπου διδάσκεται η Γερμανική (συνολικά 12 διδακτικές μονάδες και 24 ECTS).
  • Την ευθύνη της οργάνωσης και της διεξαγωγής φέρει το Εκπαιδευτικό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος με αντικείμενο τη Διδακτική της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
  • Εποπτεύεται από έμπειρους καθηγητές στη διδασκαλία της Γερμανικής.
  • Διεξάγεται σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία γενικής παιδείας Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της Π.Α. (αλλά και των ΜΔ) εφαρμόζονται στην πράξη αρχές, θεωρίες και τεχνικές της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια των ΜΔ τους δίνεται η ευκαιρία να πειραματιστούν με ασφάλεια στην εφαρμογή διδακτικών στρατηγικών και μεθόδων, ώστε να μεταφέρουν κατόπιν τη σύνθετη γνώση που έχουν αποκομίσει από τη διαδικασία αυτή στην τάξη της Π.Α. και μετέπειτα στην πραγματική τάξη της μελλοντικής τους επαγγελματικής πορείας.

Η αποτελεσματικότητα της Π.Α. ενισχύεται:

  • από τη μεγάλη χρονική της διάρκεια (δύο μήνες),
  • από το πλούσιο εποπτικό υλικό που τη στηρίζει
  • και επιπρόσθετα από τη δομή και το περιεχόμενό της που ενδεχομένως μελλοντικά θα ήταν κατάλληλο και εξ’ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση των καθηγητών της Γερμανικής.

Ακολουθώντας τη σύγχρονη ευρωπαϊκή στοχοθεσία για την εκπαίδευση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, δίνεται έμφαση

  • στην αμφίδρομη διάδραση με μονάδες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού (π.χ. Παιδαγωγική Ακαδημία San Poelten Krems της Αυστρίας) καθώς και
  • στην αμοιβαία αναγνώριση διδακτικών μονάδων.

Τέλος, διενεργείται διαδικασία συστηματικής και πολύπλευρης αξιολόγησης με στόχο όχι μόνον την αυτοαξιολόγηση των φοιτητών αλλά και  τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Π.Α.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μετά από κατάθεση αίτησης χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (1998-2001 & 2005-2008) καθώς και του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εν τω μεταξύ πήρε παράταση έως το 2020. Συγκεκριμένα, από το 2010 το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης εντάσσεται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» (Δ’ Φάση) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Συνεπώς, οι φοιτητές/φοιτήτριες που πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, εργάζονται για διάστημα δύο (2) μηνών ως αμειβόμενοι ασκούμενοι καθηγητές/καθηγήτριες σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα.