Το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ - Περίοδοι υλοποίησης

Α' Φάση (Περίοδος Υλοποίησης 1998 - 2001)
Το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας - Α΄ Φάση» άρχισε να υλοποιείται το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 και ολοκληρώθηκε το 2001. Χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι) του ΥΠΕΠΘ.
 
Γ' Φάση (Περίοδος Υλοποίησης 1/9/2005 - 31/12/2006)
Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ ζήτησε χρηματοδότηση για τη βελτιστοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ με συνολικό προϋπολογισμό 90.000 €. Οι δαπάνες που αναλογούν στους φοιτητές ανέρχονται στο 75% περίπου του συνολικού ποσού. Η υλοποίηση του προγράμματος ουσιαστικά άρχισε από την 1/9/2005, με προβλεπόμενη συμμετοχή 120 φοιτητών.
 
Περίοδοι υλοποίησης
  • 1ος κύκλος: Φεβρουάριος 2009 - Μάρτιος 2009
  • 2ος κύκλος: Μάρτιος 2009 - Απρίλιος 2009

Οι ημερομηνίες της ΠΑ καθορίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους και γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος (βλ. Aνακοινώσεις), στο Γραφείο Σπουδών (γρ. 314, 2ος όροφος, παλιό κτίριο Φιλοσοφικής) και στη Γραμματεία του Τμήματος (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος).