Ερευνητικές δραστηριότητες

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και του Προπτυχιακού, αλλά και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την έρευνα.

 • Έχουν γίνει έρευνες σχετικές με την επικοινωνία στη τάξη, στις οποίες γίνεται γλωσσολογική-πραγματολογική ανάλυση λόγου για να ανάγουν οι φοιτητές/τριες τα αποτελέσματα στη Διδακτική της ξένης γλώσσας.
 • Έχει γίνει γλωσσολογική-πραγματολογική ανάλυση αυθεντικών περιγραφών δρόμου, συνομιλιών αγοράς-πώλησης καθώς και άλλων ειδών λόγου, η οποία βοηθάει τους/τις φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τη χρήση της ομιλούμενης γλώσσας, ώστε να τα συμπεριλάβουν στη διδασκαλία της.
 • Έχουν γίνει έρευνες
  • για το ρόλο της συνεργατικής μάθησης,
  • για το πολιτισμικό στοιχείο,
  • για τη συχνότητα λεξιλογίου κ.ά. θέματα στα εγχειρίδια της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.
 • Έχει γίνει ανάλυση μαθημάτων της Γερμανικής, προγραμματισμός νέων μαθημάτων και έχει αναπτυχθεί πλούσιο διδακτικό υλικό.

Ερευνητικό και διδακτικό υλικό:

Από τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει στη διάθεσή του

 • εκτενές κόρπους αυθεντικών συνομιλιών από την καθημερινότητα και το σχολείο, που μπορεί να αξιοποιηθεί σε περαιτέρω έρευνες. Διαθέτει επίσης τη μεταγραφή των περισσότερων από αυτές τις αυθεντικές συνομιλίες
 • πλούσιο διδακτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής στα σχολεία.

Ερευνητικές δραστηριότητες σε εξέλιξη:

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει τους ακόλουθους κύριους ερευνητικούς στόχους:

 • να καλύψει υπάρχοντα κενά και ελλείψεις στο σχεδιασμό, οργάνωση και συμπλήρωση της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην εκμάθηση και διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας καθώς και στην εκπαίδευση καθηγητών/τριών της Γερμανικής
 • να προάγει τη διεπιστημονική, διαπανεπιστημιακή έρευνα σε συνεργασία με ιδρύματα της Ελλάδος και της αλλοδαπής
 • να υποστηρίξει τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και μέσα στα μαθήματα σεμιναριακού τύπου που προσφέρει, αλλά και με τις πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές εργασίες που επιβλέπει, για τον λόγο αυτό έχει αναπτύξει συνεργασίες με πειραματικά σχολεία όπου οι φοιτητές διεξάγουν τις έρευνές τους
 • να συνεχίσει να δημιουργεί ποικίλες βάσεις δεδομένων για συνεχή έρευνα και για εκπαιδευτικούς λόγους στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης καθηγητών της Γερμανικής, ήδη υπάρχει αρχειακό διδακτικό, εποπτικό υλικό (σχέδια μαθημάτων, βιντεοσκοπήσεις μαθημάτων και μεταγραφή αυτών καθώς και διδακτικές προτάσεις), βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των φοιτητών και των διδασκόντων, πρωτοκόλλα παρακολούθησης μαθημάτων, ερωτηματολόγια από τους επιβλέποντες καθηγητές και τους ασκούμενους φοιτητές, εργασίες και εκθέσεις εμπειριών
 • να διεκδικήσει προγράμματα μέσω της επιτροπής ερευνών σε συνεργασία με ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδος και της αλλοδαπής
 • να διαδώσει τη νέα γνώση, τα ερευνητικά πορίσματα και προϊόντα στο ευρύ κοινό, στους εκπαιδευτικούς και σε άτομα ή θεσμούς που ασχολούνται γενικά με τα θέματα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με διαλέξεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, αλλά και με ειδικά οργανωμένα επιμορφωτικά σεμινάρια ή ημερίδες, όπως οι ετήσιες ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ που έχει ξεκινήσει από το 2013