Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά)

Όλα τα μαθήματα Διδακτικής που υποστηρίζει το Γραφείο Π.Α.στοχεύουν στη βήμα προς βήμα προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για το πιθανότερο μελλοντικό τους επάγγελμα, να διδάσκουν τη Γερμανική ως ξένη ή δεύτερη γλώσσα. Στα δύο τελευταία εξάμηνα (7ο και 8ο) γίνεται με τις Μικροδιδασκαλίες εντατική προετοιμασία για την Πρακτική Άσκηση στο 8ο εξάμηνο. Όμως οι δεξιότητες οργάνωσης, εύρεσης απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων, σχεδιασμού, παρουσίασης, διαχείρισης ομάδων, συνεργασίας κ.λπ. που αποκτούν στα τελευταία δύο εξάμηνα στις Μικροδιδασκαλίες και στην Πρακτική τους Άσκηση δεν είναι χρήσιμα μόνο για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και σε άλλα επαγγέλματα.

Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) μέχρι το 2014/15:

Διδακτική Ι (207): Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου (5 ECTS)

Διδακτική ΙΙ (307):Κατανόηση προφορικού λόγου – Γραμματική – Αυτονόμηση μαθητών (5 ECTS)

Διδακτική ΙΙΙ (407):
μέχρι το 2013/14: Μέθοδοι διδασκαλίας της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Ανάλυση και κριτική διδακτικών βιβλίων (5 ECTS)
το 2014/15: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (5 ECTS)

Διδακτική IV(707): Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες (12 ECTS)

Διδακτική V(807): Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση (12 ECTS)


Μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) και Π.Α. (υποχρεωτικό κατεύθυνσης) από το 2015/16:

Διδακτική Ι (207): Εισαγωγή στη Διδακτική και Μεθοδολογία – Αναλυτικά Προγράμματα – ΚΕΠΑΓ – Κατανόηση γραπτού λόγου (6 ECTS)

Διδακτική ΙΙ (403):Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας (6 ECTS)

Διδακτική IΙΙ (703): Παρακολούθηση και προγραμματισμός του μαθήματος της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας – Μικροδιδασκαλίες (18 ECTS)

ΑΚ0210 (ΥΚ): Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική άσκηση σε σχολεία (12 ECTS)