Μικροδιδασκαλίες και Πρακτική Άσκηση

Αναλυτικά:

Μικροδιδασκαλίες & Πρακτική Άσκηση από το 2015/16

Κριτήρια για την κατανομή θέσεων Π.Α. στο μάθημα ΠΑ0801

Μικροδιδασκαλίες & Πρακτική Άσκηση 1999-2015

Συνοπτικά:
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) σε εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρεται στους/στις φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου από το 1985, με πρωτοβουλία της Αναπλ. Καθηγήτριας του Τμήματος κ. Αικατερίνης Βρέττα-Πανίδου. Το 2001, μετά την ένταξη του προγράμματος Π.Α. στο ΕΠΕΑΕΚ I κατά τα έτη 1998-2001, θεσπίστηκε κανονισμός λειτουργίας της Π.Α. (Γ.Σ. 199/16.3.2001) που την κατέστησε υποχρεωτική για όλους/ες ανεξαιρέτως τους/τις φοιτητές/τριες (στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική V).

Από το 1998/99 άρχισαν να προσφέρονται και Μικροδιδασκαλίες για την προετοιμασία των φοιτητών/τριών για την Π.Α. Το 2001 έγιναν και αυτές υποχρεωτικές στο 7ο εξάμηνο σπουδών, στο πλαίσιο του μαθήματος Διδακτική IV (βλ. απόφ. ΓΣ 202/8.6.2001). Έτσι οι φοιτητές/τριες πειραματίζονται πριν την Π.Α. σε εικονικό περιβάλλον, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι/ες για αυτήν.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος κατεύθυνσης «ΠΑ0801 Ανάλυση του μαθήματος – Πρακτική Άσκηση σε σχολεία». Το μάθημα αυτό προσφέρεται σε δύο παράλληλα τμήματα (κι όχι σε τρία όπως από το 2001 έως το 2015), καθώς συνταξιοδοτήθηκαν δύο καθηγήτριες με αντικείμενο τη Διδακτική και δεν αναπληρώθηκαν οι θέσεις τους. Παρόλα αυτά το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. συνεχίζεται, καθώς αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των σπουδών τους για επιστημονικούς λόγους, αλλά και γιατί οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες, όπως καταδεικνύεται από τα σχόλιά τους κατά την αξιολόγηση του Προγράμματος Π.Α., το αντιλαμβάνονται και το αναδεικνύουν ως παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Παρά την έλλειψη προσωπικού όμως, οι Μικροδιδασκαλίες του 7ου εξαμήνου παραμένουν και από το 2015/16 και μετά υποχρεωτικές για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες, καθώς στο αντίστοιχο μάθημα ΔΙΔ ΙΙΙ [703] μέσω της ανάλυσης μαθημάτων σε βίντεο όπως και των Μικροδιδασκαλιών που προετοιμάζουν και διεξάγουν οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες, επιτυγχάνεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, και οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν να αιτιολογούν με επιχειρήματα που βασίζονται στη θεωρία κάθε διδακτική δραστηριότητα. Με αυτήν την εικονική μορφή Πρακτικής Άσκησης εμπεδώνουν τη θεωρία και αποκτούν επίγνωση των καλών, αλλά και των προς αποφυγή πρακτικών.

Αναλυτικά: